ISO Cerfiticate

About Company

Award & Cerfiticate

Mobirise

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ!

• ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment Awards ในปี 2558 - 2562 รางวัลยอดเยี่ยม SET Sustainability Awards ปี 2559  และ ปี 2561 และรางวัลดีเด่น SET Sustainability Awards ปี 2560 และ Highly Commended Sustainability Execellence ปี 2562 และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 2 ปี (Best Coporate Social Responsibility Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 และปี 2555 และรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปี 2554 - 2556

• ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง 7 ปี ประจำปี 2556 - 2562

• ได้รับประทานถ้วยรางวัลเกียรติยศต้นแบบระดับทอง ในปี 2558 และถ้วยรางวัลเกียรติยศต้นแบบระดับเงิน ในปี 2554 และรางวัล เกียรติยศดีเด่นระดับประเทศ ในปี 2553 และรางวัลเกียรติยศชมเชย ในปี 2551 - 2552 ในการประกวดมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

• ได้รับประทานรางวัล “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก โดยสภากาชาดไทย จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2553 ของสำนักงาน ปปส. กระทรวงยุติธรรม

• ได้รับรางวัลต้นแบบสถานประกอบการด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประเทศไทย ในปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน

• ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่นระดับประเทศ 15 ปี ติดต่อกัน ปี 2546 - 2560  จากกระทรวงแรงงาน

• ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ งาน 12 ปี ติดต่อกัน (2549 - 2560) จากกระทรวงแรงงาน และได้รรับรางวัลความสำ เร็จสู่ Thailand Vision Zero

• ระดับสมบูรณ์ จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำ งาน (ประเทศไทย) ปี 2562 

• ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงสาธารณสุข 

• ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากสำนักงาน ปปส. กระทรวง ยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน 

• ได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีขาว และได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ จากกระทรวงแรงงาน

• ได้รับรางวัลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม และโครงการนำ ร่องการลดต้นทุน พลังงานด้วย โลจิสติคส์ จากกระทรวงพลังงาน 

• ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 7 ปีติดต่อกัน (ปี 2556 - 2562)

• ได้รับโล่ห์เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (เครือข่ายสีเขียว) ในปี 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ทำ งานน่าอยู่ น่าทำ งาน ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน (ปี 2558 - 2562) และได้รับการประเมินการจัดการ ความเสี่ยงทางสุขภาพครบวงจรในระดับดีมาก จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

• ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ โล่เงิน ในปี 2558 และระดับโล่ห์ทอง 4 ปี ติดต่อกัน ใน

ปี 2559 - 2562 จากกระทรวงสาธารณสุข

• ได้เป็นองค์กรต้นแบบที่มีมาตรฐานดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% 5 ปี ติดต่อกัน (ปี 2558 - 2562) จาก บริษัท กลาง และ ตำ รวจภูธร ภาค 1 และได้เป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย ทางถนนดีเด่น ปี 2562 จากกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิถนนปลอดภัย และบริษัทกลาง

• ได้รับโล่ห์เกียรติยศมุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบการ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน

• ได้รับใบรับรอง ESG 100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ และสถาบัน ESG Rating ในปี 2558 - 2561 

• ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award คะแนน AGM 100% 9 ปีซ้อน (ปี 2554 -2562) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รับโล่รางวัล Innovative Organization 2018 จากสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับเกียรติบัตรจากองค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด และเสื้อผ้าเบอร์ 5

• ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย) ประจำปี 2562 ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

• ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกต่อต้านทุจริตจาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ติดต่อกัน 4 ปี (ปี 2558 - 2562)

ISO Cerfiticate

© Copyright 2020 Siam Steel Service Center Public Company Limited - All Rights Reserved

Start a website - Check it