โครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.)

โครงการการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

โครงการสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

โครงการการป้องกันควบคุมโรคหูเสื่อมจากเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก

______________________________________________________