ประกาศบริษัท มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 3

ประกาศบริษัท มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 2

ประกาศบริษัท มาตรการควบคุมการปฎิบัติตนของพนักงาน

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

นโยบายด้านการจัดการพลังงาน ( ISO 50001 )

นโยบายการพัฒนาองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR)

นโยบายด้านสิทธิมนุษชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย CCCF

นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

______________________________________________________